Sifat Wajib, Sifat Muhal, dan Sifat Jaiz Allah

Iman kepada Allah SWT. artinya beri’tiqod dan meyakini bahwa Allah SWT. adalah Dzat yang memilki sifat-sifat sempurna dan disucikan dari segala macam sifat-sifat kurang. Secara terperinci, sifat wajib bagi Allah SWT. ada 20 (dua puluh) dan sifat mustahil bagi Allah SWT ada 20 (dua puluh) serta sifat jaiz bagi Allah SWT. ada 1 (satu).

Sifat-sifat wajib bagi Allah adalah :
NO SIFAT MUSTAHIL       ARTI
01 Wujud                                .Ada
02 Qidam                                 .Dahulu
03 Baqo’                                 .Kekal abadi
04 Mukholafah lil Hawadits         .Berbeda dengan makhluk
05 Qiyamuhu bi Nafsihi          .Berdiri sendiri
06 Wahdaniyah                         .Esa, Tunggal
07 Qudroh                                 .Kuasa
08 Irodah                                 .Berkehendak
09 Ilmu                                         .Mengetahui
10 Hayat                                 .Hidup
11 Sama’                                 .Mendengar
12 Bashor                                 .Melihat
13 Kalam                                 .Berfirman
14 Kaunuhu Qodiron                 .KeberadaanNya Kuasa
15 Kaunuhu Muridan                 .KeberadaanNya Berkehendak
16 Kaunuhu ‘Aliman                 .KeberadaanNya Mengetahui
17 Kaunuhu Hayyan                 .KeberadaanNya hidup
18 Kaunuhu Sami’an                 .KeberadaanNya Mendengar
19 Kaunuhu Bashiron                 .KeberadaanNya Melihat
20 Kaunuhu Mutakalliman         .KeberadaanNya Berfirman

Sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT. adalah :
NO SIFAT MUSTAHIL        ARTI
01 ‘Adam                              .Tidak ada
02 Huduts                                 .Baru
03 Fana’                                 .Rusak
04 Mumatsalah lil Hawadits .Menyamai pada makhluk
05 Ihtiyaj li Ghoyrihi                 .Membutuhkan yang lain
06 Ta’addud                                 .Tidak Esa
07 ‘Ajzun                                 .Lemah
08 Karohatun                         .Terpaksa
09 Jahlun                                 .Bodoh
10 Mawtun                                 .Mati
11 Shomamun                         .Tuli
12 Umyun                                 .Buta
13 Bukmun                                 .Bisu
14 Kaunuhu ‘Ajizan                 .KeberadaanNya Lemah
15 Kaunuhu Karihan                 .KeberadaanNya Terpaksa
16 Kaunuhu Jahilan                 .KeberadaanNya Bodoh
17 Kaunuhu Mayyitan                 .KeberadaanNya Mati
18 Kaunuhu Ashommun         .KeberadaanNya Tuli
19 Kaunuhu A’ma                 .KeberadaanNya Buta
20 Kaunuhu Abkamun                 .KeberadaanNya Bisu

Sedangkan sifat Jaiz bagi Allah SWT. adalah hanya 1 :
"Fi’lul Mumkinat aw Tarkuhu"
Melakukan hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya

0 Comments